afdrukken
zoeken 
Homepage  
 
 
   mk-mr-or

Terug
mr-or notulen
wie is wie
begroting
jaarverslag
statuten
Wat is de Medezeggenschapsraad

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap (MR)over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een MR te hebben. De MR overlegt, adviseert en beslist mee over het reilen en zeilen op school: bijvoorbeeld geldbesteding, nieuwe onderwijsmethodes, wijzigingen in het beleid, onderwijstijden, vakantierooster, hulp van ouders en verbeteringen in het onderwijs. 

In de MR zitten vier ouders en vier medewerkers van De Pionier (leerkrachten). Jan Willem Beelen is adviseur van de MR.

Ook is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de vier basisscholen van de Stichting Ariëns vertegenwoordigd. De GMR voert op dit bovenschools niveau het overleg met het bestuur van de stichting. Voor de Pionier hebben we twee leden in de GMR, één ouder en één leerkracht.

Wie zitten er in de MR en GMR


Ger-Jan Marsiljé
Bartjan van Ginkel
Ronald van Burg
Sander van Rijn
Esther Boersma
Jacqueline Noordhoff 
Annet Kerkvliet
Martine Urban
Jan Willem Beelen

voorzitter MR en voorzitter GMR
ouder
ouder
ouder
leerkracht
leerkracht
leerkracht 
leerkracht en secretaris MR + GMR
adviseur


Wat is de Ouderraad

De belangrijkste taak van de ouderraad (OR) is het organiseren van activiteiten. De OR is de motor achter de ouderhulp die voor diverse activiteiten wordt ingezet. Het schoolreisje, sinterklaasfeest, kerstfeest en carnavalsfeest zijn echte OR-activiteiten. Ook heeft de OR een aantal werkgroepen, bijvoorbeeld het luizenopsporingsteam en de werkgroepen Schooltijden, Onderwijsvernieuwing en Verkeer. De OR roept regelmatig in de nieuwsbrief de hulp in van ouders voor het organiseren van de activiteiten. Ook is er altijd plek voor nieuwe leden. Als je interesse hebt in de ouderraad of gewoon wat wilt weten of vragen, neem dan contact op met de voorzitter of een van de andere leden van de ouderraad.

De OR bestaat uit 10 ouders. Jan Willem Beelen is adviseur van OR.

Wie zitten er in de OR


Vacant
Ger-Jan Marsiljé
Kristel Pieroen
Maarten de Groot 
Suzanne Reniers
Walter de Leeuw
Menno van der Lely
Jeroen Hattink
Jan Willem Beelen

voorzitter
penningmeester
secretaris

adviseur

Ouderbijdrage


Om alle feesten, uitjes en activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad van de ouders een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ouderavond van de OR. De bijdrage komt geheel ten goede aan onze kinderen. De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de OR en staat helemaal los van de financiën van de school. In het jaarboekje van de school wordt de hoogte van de bijdrage genoemd.